ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Ukáž svoju kreativitu”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátor Súťaže „ Ukáž svoju kreativitu“ je firma SPORT TREND, s.r.o. so sídlom SNP 15 v Žiari nad Hronom, IČO: 44 502 800 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel súťaže

Motivovanie detí k cvičeniu a zvyšovanie povedomia o značke HK SPORT TREND.

3. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 01.11.2020 (00:01) do 30.11.2020 (23:59). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

4.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba dieťa, ktoré je členom hokejového klubu SPORT TREND.

Súťaže sa nemôže zúčastniť dieťa, ktoré nenavštevuje hokejový klub SPORT TREND.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže či jeho zástupca poslal na e-mail sutaz@hksporttrend.sk natočené video s cvikom, kde je použitá hokejka. Účastník musí natočiť akýkoľvek vymyslený cvik s hokejkou a musí to mať zachytené na kameru.

6. Inštrukcie na tvorbu videa

Účastník súťaže musí pri cviku použiť hokejku. Je na jeho kreativite ako si s tým poradí a aký vymyslený cvik predvedie. Pri tomto cviku môže účastník použiť akúkoľvek ďalšiu rekvizitu, kreativite sa medze nekladú.

7. Výhra

Výhrou v súťaži je 4x MULTIFUNKČNÁ ŠATKA (športový nákrčník) s logom HK SPORT TREND. Pre výhercu každej kategórie jedna.

8. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyhlásený spomedzi platne prihlásených účastníkov v každej kategórii. Súťaž je určená iba deťom do 15 rokov. Rozdelenie účastníkov v kategórií je podľa aktuálneho ročníka na škole. Kategórie sú 0.-2. ročník, 3.-4. ročník, 5.-6. ročník, 7.-9. ročník.  

Ide o kreativitu účastníkov pri vymýšľaní cviku s hokejkou a inými použitými rekvizitami. Najkreatívnejší cvik v každej kategórii bude vyhodnotený určenou porotou.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené do 15.12.2020 na Facebookovej a Instagramovej stránke HK SPORT TREND. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na e-mail cez ktorý bolo odoslané súťažné video. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní od vyhlásenia a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade určí víťazom ďalšieho v poradí.

9. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

10. Ochrana osobných údajov

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania: účasť v súťaži, kde poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je potrebnou požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pri identifikovaní víťaza a odovzdaní výhry. 3 Právny základ spracúvania účastníkov: predzmluvný vzťah dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Kategórie osobných údajov účastníkov: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Doba uchovania osobných údajov je jeden kalendárny mesiac od uplynutia súťaže. Údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre archivačné účely v zmysle platných právnych predpisov.

11. Osobité ustanovenia

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť ani náklady vzniknuté voči účastníkovi. Ak účastník postupoval z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s pravidlami súťaže, zaniká a stráca nárok na výhru.
Organizátor si vyhradzuje právu rozhodovať o akýchkoľvek zmenách štatútu súťaže alebo pravidiel súťaže.

Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok podľa e § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať.

12. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook alebo Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook alebo Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo Instagramom a nie je s nimi inak spojená.

V Žiari nad Hronom, dňa 31.10.2020