Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Hokejový klub HK SPORT TREND spolu s SCHPS Academy so sídlom v Žiari nad Hronom rešpektuje súkromie každej dotknutej osoby. Chránime Vaše osobné údaje, pod ktorými sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe. 


Klub a akadémia sa riadia zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi predpismi.

Zákonný zástupcovia účastníkov kempu súhlasia so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytli v registračnom formulári. Zároveň súhlasia s použitím vytvoreného mediálneho  obsahu ako sú fotografie, video zábery či rozhovory na marketingové účely a prezentácie navonok.