Našim hlavným cieľom bolo, aby sa na zimnom štadióne stále športovo žilo

Prinášame vám obsiahlejší rozhovor s majiteľom klubu Petrom Uhrovičom, ktorý spomína aj na ťažké časy ešte pred rekonštrukciou zimného štadióna.

Vy ako firma ste mali štadión v nájme už pred jeho rekonštrukciou, čo všetko predchádzalo jeho veľkej rekonštrukcii ?

Zimný štadión sme získali do nájmu v roku 2010, nakoľko sezónou 2008/2009  bola ukončená jeho prevádzka z dôvodu finančnej krízy. Viedla nás k tomu láska k hokeju a citový vzťah k miestu, kde sme prežili športové detstvo a mladosť. Hlavným účelom bolo zabezpečiť bezpečnosť a vykonávať tam dočasne športové aktivity a to predovšetkým hokejbal. Hneď prvý rok počas mesiacov jún až august došlo 4x k vytopeniu celého areálu, čo sa zopakovalo aj v rokoch 2011 a 2014. Vznikli tým obrovské škody na samotnej stavbe, technológiách a bezpečnostných čpavkových systémoch. Taktiež sme museli riešiť odcudzenie elektrických káblov, ktoré sa zlodeji rozhodli „odpojiť“ sekerou a pod prúdom (samozrejme a našťastie bez akýchkoľvek zdravotných následkov). Podarilo sa nám realizovať  opatrenia, čím sme stabilizovali situáciu daného územia a našli sme technické riešenie, ktoré zabránilo opätovnému vytápaniu. Tieto opatrenia ako aj nevyplatené poistné udalosti nás stáli nemalé finančné prostriedky.

Našim hlavným cieľom bolo, aby sa na zimnom štadióne stále športovo žilo a udržať ho v stave spôsobilom na prípadné spustenie ľadovej plochy. Realizovali sa tu rôzne športové podujatia pre materské a základné školy, hrával sa tu in-line hokej a hlavne hokejbal. Už v sezóne 2010/2011 sa naše družstvo predstavilo v najvyššej súťaži – Slovenskej hokejbalovej extralige, ako jediný zástupca z Banskobystrického kraja.

Žiaľ, poveternostné podmienky v prechodných obdobiach spôsobovali, že vyzrážaná voda pod strešnou konštrukciou kvapkala na samotnú plochu a táto plocha bola nespôsobilá na jednotlivé zápasy. Obrátili sme sa preto na mesto s požiadavkou na zateplenie strešnej konštrukcie aspoň nad samotnou hracou plochou, čím by sa eliminovalo toto orosovanie a kvapkanie. V tom čase však neboli finančné prostriedky na opravu či rekonštrukciu strechy, tak sme hľadali spôsoby, ako sa vysporiadať s ďalšou výzvou. Vtedy sa na Slovensku rozbiehali projekty s fotovoltaickými elektrárňami. Tento model sme použili na samofinancovanie zateplenia strechy. Zateplenie strechy nad hracou plochou, ako aj samotnú fotovoltaickú elektráreň, sme zrealizovali z úverových zdrojov, ktoré sú splácané z výnosov fotovoltaickej elektrárne. To znamená, že všetko, čo elektráreň vyrobí, ide na splácanie tohto úveru. Orosovanie a kvapkanie na plochu prestalo.

Stále sme dúfali, že na zimný štadión sa raz môže vrátiť aj ľadový hokej. Od roku 2013 sme začali intenzívne vyvíjať aktivity k tomu, aby bolo možné tento zimný štadión zrekonštruovať a opätovne spustiť do prevádzky ľadovú plochu. Zabezpečili sme štúdie, prípravné projektové a inžinierske práce súvisiace s vydaním stavebných povolení, projektové práce počas realizácie stavby až po kolaudáciu. V priebehu rokov dochádzalo k neustálym zmenám, ktorých zapracovanie sme zabezpečili rovnako my. 

Vďaka súčasnému p. primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva, p. riaditeľovi Technických služieb a neskromne poviem, že aj vďaka nám, sa v roku 2017 spustila veľká rekonštrukcia zimného štadióna. Počas tejto rekonštrukcie realizovanej Technickými službami sme aj my sami zrekonštruovali transformátorovú stanicu a osadili nový hlavný rozvádzač. Všetky tieto naše investície sú financované z navýšeného úverového rámca. Všetko toto technické zhodnotenie nášho a prenajatého majetku odpisujeme.

Ako vnímate túto prvú sezónu?

Prvá sezóna bola plná rôznych emócii. Bola hektická, náročná a skrátená. Pre nás sezóna začala dávno predtým, ako sa spustila ľadová plocha. Začali sme vyvíjať aktivity ohľadom propagovania hokeja, predovšetkým toho mládežníckeho hokeja, už začiatkom roka 2019. Celá štruktúra klubu sa musela budovať od začiatku. Museli sme vytvoriť marketingový plán, zabezpečiť personálne obsadenie, trénerov, materiálne vybavenie. Klub nemal absolútne nič a začínal od nuly. V máji 2019 sme museli podať prihlášky do SZĽH  na nadchádzajúcu sezónu, pričom v tom čase sme nevedeli, kedy bude spustený zimný štadión. Nemali sme žiadnu členskú základňu, no napriek tomu sme prihlásili jedno družstvo tretiakov do súťaže a dúfali sme, že budeme mať dostatočný počet detí v septembri, aby sme na tieto zápasy dokázali nastúpiť. V septembri sme zostali veľmi prekvapení. Hneď prvý rok sa nám prihlásilo okolo 200 detí, z ktorých časť išla priamo na hokej a časť na školu korčuľovania. Nakoniec sa ukázalo prihlásenie jedného družstva nedostačujúce a pokojne by sme dokázali v súťaži odohrať aj s troma družstvami tretiakov, dokonca aj štvrtákov.

Keďže celý klub začínal úplne od nuly, určite nebolo jednoduché financovať takýto projekt. Mohli by ste nám priblížiť ako celý klub funguje po finančnej stránke?

Nájomná zmluva s Mestom Žiar nad Hronom bola v roku 2010 stavaná takým spôsobom, že prevádzkové náklady, ktoré znášalo mesto v čase neprevádzkovania, nám poskytla formou dotácie a všetky prevádzkové náklady sme následne znášali my. Zmluva bola urobená tak, že v prípade, ak by zimný štadión opätovne zahájil prevádzku, dotácia na prevádzku zimného štadióna bude navýšená a celá táto prevádzka pôjde na naše náklady. V roku 2017, keď prišlo k samotnej realizácii rekonštrukcie zimného štadióna, došlo na základe požiadavky mesta k zmene tohto konceptu. Investorom sa stali Technické služby, ktoré sa stali vlastníkom  zimného štadióna a prijímateľom dotácie z mestského rozpočtu na jeho prevádzku. Technické služby zabezpečujú kompletnú prevádzku zimného štadióna a my sme sa zaviazali zabezpečovať športovú činnosť hokejovej mládeže. Mesto teda dáva dotáciu Technickým službám na prevádzku zimného štadióna, my prispievame Technickým službám na prevádzku štadióna formou nájmu. Súčasťou tohto konceptu je aj dohoda o neposkytovaní dotácie z mestského rozpočtu na hokejovú mládež. Na vlastnú športovú činnosť ako aj splácanie úveru si musíme zarobiť sami svojou hospodárskou činnosťou, ktorá spočíva v predaji reklamného priestoru a prenájmu ľadovej plochy.

Čo sa týka seniorského mužstva, o ich prihlásení do druhej ligy sa začalo debatovať už v apríli 2019. Kým mládežnícky hokej zastrešuje naša spoločnosť, seniorské mužstvo patrí pod Mestský športový klub. Preto bolo potrebné nastaviť našu spoluprácu s MŠK. Hľadali sme riešenia na zabezpečenie ľadovej plochy a riešenie reklamného priestoru.

Za nami získané finančné prostriedky z reklamy sme pre seniorské mužstvo zabezpečili ľadovú plochu pre tréningový proces a zápasy. Poskytli sme im tiež celý reklamný priestor na ľadovej ploche a na mantineloch, pričom z každého získaného eura išlo 35 centov na mládežnícky hokej.

Aké sú Vaše plány do ďalšej sezóny?

Plánov je veľa, ale je potrebné ich správne načasovať. Terajšia situácia spôsobená koronakrízou nás všetkých veľmi negatívne ovplyvnila. Radi by sme už najbližšiu sezónu zariadili na zimnom štadióne pre deti detskú obývačku, kde si budú môcť pred tréningom, alebo po ňom spraviť domáce úlohy, prečítať knihu alebo počkať na rodičov. Rovnako by sme radi dovybavili kanceláriu tak, aby ju mohli používať aj všetci tréneri. V meste sa nám podarilo zriadiť športovú predajňu so zameraním na ľadový hokej, na zimnom štadióne bude v prevádzke požičovňa, brúsenie korčúľ a dezinfekcia výstroja ozónom.

V dlhodobejšom horizonte by sme chceli zabezpečiť na štadióne telocvičňu a malú umelú ľadovú plochu s hokejovou strelnicou.

Veľa rodičov si stále myslí, že hokej je finančne náročný šport. Vy ste prišli robiť hokej INAK ako to spomínate v rozhovoroch aj s hlavným šéftrénerom Lukášom Opáthom, čo by ste odkázali rodičom, ktorí rozmýšľajú nad týmto športom?

Našim cieľom je urobiť hokej prístupný každému. Zapájame sa do rôznych projektov, z ktorých budeme financovať nákup materiálneho vybavenia. Podporu očakávame aj zo SZĽH. Pre začínajúce deti v klube budeme poskytovať dočasne korčule a prilby. Náklady pre nové deti sú počas prvých 3 mesiacov na úrovni len 5,-€/mesiac. Ak sa dieťaťu tento šport zapáči, ďalej bude platiť ako starší kamaráti v klube od 15,- € do 35,-€ na mesiac, v závislosti od kategórie a súťaží, ktoré hrá. Mladším súrodencom v klube poskytujeme zľavu 50%.

Hokej je krásny a dynamický šport, ktorý okrem iného učí deti aj disciplíne, zodpovednosti, tímovej hre - vychováva dobrých ľudí na ľade aj mimo neho.

Posledná otázka, tešíte sa na ďalšiu sezónu a čo si myslíte, že nová sezóna prinesie?

Nakoľko je veľký záujem detí o hokej, snažíme sa dať všetkým príležitosť konfrontovať so svojimi rovesníkmi z iných klubov. Do súťaže opäť prihlasujeme najmladšiu kategóriu tretiakov, pribudnú ale aj štvrtáci. Odvážne sa po roku fungovania púšťame do súťaže aj s kategóriou mladších a starších žiakov. Všetky kategórie by sa mali hokejom baviť, nejdeme za výsledkami, ideme za skúsenosťami a radosťou. Veľkú podporu budeme potrebovať hlavne od rodičov.